Uudenmaan ruoka osuuskunnan säännöt

Osuuskunnan säännöt 

1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on Uudenmaan Ruoka osuuskunta, ruotsinkielellä Andelslaget Nylands Mat. Aputoiminimiä ovat Foodhub Uudenmaan Ruoka ja ruotsinkielellä Foodhub Nylands Mat. Osuuskunnan kotikunta on Helsinki. 

2 § Tarkoitus ja toimiala 

Osuuskunnan päämääränä on edistää paikallista ruokakulttuuria. 

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita sekä harjoittaa seuraavaa liiketoimintaa: Elintarvikkeiden vähittäiskauppa. Elintarvikkeiden myynti verkkokaupan, kivijalkamyymälän tai liikkuvan myyntipisteen kautta tai omien elintarvikkeiden valmistaminen ja myyminen eteenpäin kuluttajille ja vähittäismyyntiin. Vähittäismyyntiä kaupoille, ravintoloille, kuntien ruokapalvelulle ja pitopalveluyrityksille. 

Lisäksi Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on viljellä puutarhatuotteita, vihanneksia, viljaa, hedelmiä, juureksia ja marjoja ja myydä sekä välittää näitä, tarjota virkistyspalveluita, järjestää tapahtumia ja koulutusta, harjoittaa mehiläisten hoitoa, tarjota kahvila- ja ravintolapalveluita, harjoittaa markkinointipalveluja, kalastusta sekä metsästystoimintaa ja tukea jäsenomisteista ruokahuoltoa. 

Osuuskunnan palveluja voivat käyttää myös osuuskunnan ei-jäsenet hallituksen päätöksellä. Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. 

3 § Jäsenyys 

Kullakin jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. 

Kuluttaja- ja tuottajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollisia henkilöitä tai rekisteröityjä oikeushenkilöitä. Osuuskunnan hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle. Jäsenyys alkaa, kun hakija on hyväksytty jäseneksi. 

Jos jäsen tahtoo erota osuuskunnasta, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Jäsenen katsotaan eronneen osuuskunnasta, kun sanottu ilmoitus on tullut hallituksen tietoon. 

Osuuskunnan jäsen voidaan erottaa jos hän ei toimi osuuskunnassa tai ei toimi sen etujen mukaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. 

4 § Jäsenen vastuu 

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. 

 

5 § Osuudet 

Kuluttajajäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä (1) osuudella ja tuottaja/yrittäjä/yhteisöjäsen kymmenellä (10) osuudella. Jäsenet voivat osallistua myös useammalla osuudella hallituksen päätöksellä. Osuuden nimellisarvo on viisikymmentä (50) euroa. Osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo.

Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään nimellisarvoa vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan. 

Jäsenen tulee maksaa osuudesta suoritettava summa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille viimeistään 2 viikon kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. 

6 § Osuusmaksun palautus 

Osuusmaksu palautetaan nimellisarvostaan kuuden (6) kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä kun jäsenyys päättyi. 

7 § Oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavat osuudet sekä osakkeet ja niiden erot 

Osuuskunnan jäsenellä tai muulla on oikeus saada sijoittajaosuuksia tai sijoittajaosakkeita, joiden antamisesta päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus. Sijoittajaosuudet ja sijoittajaosakkeet eivät tuota äänioikeutta. Osuuksien ja osakkeiden jako-osuuksien yhteenlasketun määrän jälkeen jäävä netto-omaisuus jaetaan osuuksien ja osakkeiden arvon suhteessa. Sijoittajaosuuksilla ja sijoittajaosakkeilla on parempi oikeus netto-omaisuuteen kun jäsenyyden edellyttämillä osuuksilla. Sijoittajaosuuksilla ja sijoittajaosakkeilla on parempi oikeus ylijäämään kuin jäsenyyden edellyttämillä osuuksilla. Uusien osuuksien ja osakkeiden merkintähinnasta ja sen suorittamisajasta ja -tavasta on määrättävä osuuskunnan kokouksen päätöksessä. 

Sijoittajaosuuksista ja sijoittajaosakkeista osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. 

8 § Suostumuslauseke 

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan osuuskunnan suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää osuuskunnan hallitus. 

9 § Omien osuuksien ja osakkeiden hankkiminen 

Omien osuuksien ja osakkeiden hankkimisesta päättää osuuskunnan kokous. 

10 § Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta sekä osuus- ja osakepääoman ja vararahaston alentaminen 

Jaettaessa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, osuus- jaosakepääomaa ja vararahastoa alennettaessa sekä omia osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa saadaan kullekin osuuden tai osakkeenomistajalle palauttaa varoja korkeintaan kyseisen osakkeenomistajan yhtiön omaan pääomaan sijoittama määrä. Sijoittajaosuuksien ja -osakkeiden osalta palautukset voivat ylittää niiden omistajien osuuskunnan omaan pääomaan sijoittaman määrän. 

11 § Osuuskunnan varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Osuudelle tai osakkeelle tuleva jako-osuus netto-omaisuudesta on enintään merkintähinnasta osuuskunnalle suoritettu osuuspääomaan tai osakepääomaan merkitty määrä. Osuuksien ja osakkeiden jako-osuuksien yhteenlasketun määrän jälkeen jäävä netto-omaisuus jaetaan osuuksien ja osakkeiden arvon suhteessa. 

12 § Ylijäämä 

Osuuskunta käyttää suurimman osan ylijäämästä toimintansa tarkoituksen mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toimintansa tarkoituksen mukaisesti. Loppuosa ylijäämästä voidaan jakaa tuottona sijoittajaosuuksille

ja -osakkeille, tuottajajäsenille myynnin mukaan ja kuluttajajäsenille ostojen mukaan, tuottona osuus ja osakepääomalle, tai muulla hallituksen esittämällä tavalla. 

13 § Tilikausi 

Osuuskunnan tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023. 

14 § Toiminimen kirjoittaminen 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Tarvittaessa hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden osuuskunnan jäsenelle tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle tai myös osuuskunnan ulkopuoliselle henkilölle. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta. 

15§ Hallitus 

Hallitukseen kuuluu 4-11 jäsentä, sekä 2 varajäsentä. Hallitukseen valitaan aina yhtä monta osuuskunnan kuluttajajäsentä kuin tuottajajäsentä. Hallitus valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallitukseen voidaan valita sama henkilö vain 3 vuotta peräkkäin. Välivuoden jälkeen henkilö on mahdollista valita uudelleen hallitukseen. 

16 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi: 

• edistää osuuskunnan etua ja huolehtia siitä, että osuuskunnan hallinto, kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 

• halutessaan valita osuuskunnalle toimitusjohtaja keskuudestaan tai ulkopuolelta • ylläpitää jäsenluetteloa 

• kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat 

17 § Varsinainen osuuskunnan kokous 

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 

• todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen 

• esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille 

• päätetään mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä 

• päätetään jäsenostojen ja -myyntien sekä muut yleiset hinnoitteluperusteet • määrätään hallituksen jäsenten ja tarvittaessa toiminnan- ja tilintarkastajien palkkiot • valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet ja osuuskunnan niin päättäessä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastuslain edellyttämä määrä tilintarkastajia ja varatilintarkastajia. • käsitellään jäsenten aloitteet 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla.

 

18 § Ylimääräinen osuuskunnan kokous 

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa tai säännöissä määrättyä pienempää osaa jäsenten koko äänimäärästä, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

fiFinnish